Over...
Muziek
Teksten
Contact
Links
Sitemap


OVER... (English below)

Wiebe Glastra, getrouwd met Agnes, vier getrouwde kinderen, zes kleinkinderen en een 'pleegzoon', inmiddels gepensioneerd, in chronologische volgorde door het leven getrokken als: PABO-student en student theologie -beide met speciaisatie muziek-, kerkelijk muziekleider, pr-functionaris, fondsenwerver, applicatie- en databasebeheerder ter ondersteuning van de fondsenwerving en nu... terug naar de muziek en naar het schrijven van gedichten en liederen, ideeën, gedachten, verhalen, fiction en waargebeurde.

Over dat laatste lees je meer onder het menu-item Teksten, o.a. een stukje uit onze debuutroman 'La Única' en een inleiding op mijn autobiografie 'Binnenstebuiten'.

Over mijn muzikale uitingen vind je onder het menu-item Muziek bijvoorbeeld mijn muzikale loopbaan verder uitgewerkt.

Vandaag de dag worden mijn muzikale uitingen, meestal improvisaties op de piano, vaak gekarakteriseerd als Einoudi-achtig.
Toch zal menigeen zich verbazen over mijn nieuwe inzichten en uitingen op het muzikale smallekoord van een x-aantal balken met 5 lijntjes en met heel veel zwarte en witte bolletjes.
De ontdekking van een muziek-schrijf-programma als 
MuseScore helpt mij om al mijn improvisaties van de afgelopen jaren uit te werken tot bladmuziek. 

Mijn droom was en mijn wens is om al mijn muziek toegankelijk te maken voor luisteraar en pianist, door het op schrift te zetten, notenschrift, rechtstreeks vanuit de digitale opnames van improvisaties. Vervolgens wil ik dit beschikbaar stellen voor een breed publiek, zodat deze klanken nooit meer verloren gaan, maar ook later nog tot nieuw leven mogen komen. En door MuseScore is voor mij de orkestrale verbreding van mijn muziek mogelijk geworden. Kijk en luister maar, als je op de startknop ► van een muziekstuk klikt.

Ik hoop met deze site een inspiratie te zijn voor jong en oud, en een stimulans voor jou als je nog niet weet wat je met al die vrijetijd aanmoet, die je denkt te krijgen na je pensionering. Maak van je hobby je levenslust, dan zullen nog veel mensen van je genieten, en jij van het leven.

 

Mijn internet-handtekening is vanaf nu #wsjpiano 

Enjoy my stories, told by the sound of music

 

ABOUT...

Wiebe Glastra, married to Agnes, four married children, six grandchildren and a 'foster son', now retired, gone through life in chronological order as: student to be a primary school teacher and theology student -both with specialization music-, church music leader, public relations officer, fundraiser, application and database manager to support the fundraising and now ... back to music and to writing poems and songs, ideas, thoughts, stories, fiction and true events.

You can read more about the latter under the menu item Teksten. including an excerpt from our debut novel 'La Única' and an introduction to my autobiography 'Binnenstebuiten'.

About my musical expressions you can read for example about my musical career. You will find it under the menu item Muziek.

Nowadays my musical expressions – mostly improvisations on the piano – are often characterized as Einoudi-esque.

Yet many of you will be amazed at my new insights and expressions on the musical narrow chord of an x ​​number of bars with 5 lines and a lot of black and white balls.

The discovery of a music writing program like MuseScore helps me to develop all my improvisations from the past years, into sheet music.

My dream was and my wish is, to make all my music accessible to listener and pianist, by putting it in ‘on paper’, in musical notation, directly from the digital recordings of my improvisations. Then I want to make this available to a wide audience, so that these sounds never get lost, but can also come to new life later. And because of MuseScore, the orchestral broadening of my music has become possible for me. Watch and listen when you click on the start button ► of a piece of music.

I hope this site will be an inspiration for young and old, and an incentive for you, if you do not yet know what to do with all that free time that you think you will get after your retirement. Make your hobby your zest for life, then many people will enjoy you, and you will enjoy life.

 

My internet signature is from now on #wsjpiano 

Enjoy my stories, told by the sound of music

Top